Vjerujte nam, mi smo računovođe!

Trust us. We are accountants.

Accounting. Act. Count. Think.

CA – Preduzeća

Ovaj paket knjigovodstvenih usluga, namjenjen je d.o.o., a koje vrste usluga pored zakonskih obaveznih Klijent sam kreira ovisno o svojim potrebama.

 • Finansijsko knjigovodstvo Stalna i tekuća sredstva, troškovi, obračun plata, kapital, prihodi, obračun finansijskog
  rezultata, knjiženje izvoda.
 • Materijalno knjigovodstvo: Ulaz-izlaz materijala, evidencija zaliha gotovih proizvoda, sitnog inventara, rezervnih
  dijelova.
 • KUF, KIF i PDV prijave; D-PDV prijava
 • Blagajničko poslovanje: Naplata, isplata, blagajnički izvještaji.
 • Finansijski izvještaji: Bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaji o gotovinskim tokovima, izvještaji o promjenama u kapitalu
  i zabilješke uz finansijske izvještaje.
 • Obračun taksi i izrada i predaja prijava.
 • Informisanje klijenta o izmjenama propisa koji se tiču finansijskog poslovanja.
 • Čuvanje dokumentacije;
 • Izrada faktura i kalkulacija;
 • Priprema naloga za plaćanje;
 • Vođenje matične knjige radnika;

Cijena već od

250,00 KM*

*Finalne cijene navedene kod svakog paketa će zavisiti od broja uposlenih, broja izlaznih i ulaznih faktura,
vrste djelatnosti, da li je klijent u sistemu PDV-a.